Bild: Kjell Larsson

Bergand – en hotad doldis

Berganden är en dykand som häckar i norra Europa och övervintrar i Östersjön och i Nederländerna. Kanske är det valet av avlägset belägna häcknings- och övervintringsplatser som gör den till lite av en doldis här? På vintern lever berganden av olika slags bottendjur. Den invasiva arten vandrarmussla är uppskattad föda för övervintrande bergänder.

I Sverige häckar bergande­n i fjälltrakterna och längs norrlandskuste­n. Tidigare har den även häckat sparsamt längre söder­ut i svenska och finländska skärgården. Numera är det häckande beståndet i Sverige klassat som starkt hotat.

Huvuddelen, cirka 85 procent, av det euro­peiska beståndet häckar i norra Ryssland. Berg­anden övervintrar i Östersjön, främst i brackvattenslagunerna vid den tysk-polsk­a gränsen, men även i danska och svenska vatten, samt i IJsselmee­r och västr­a delen av Waddensee i Nederländerna.

En stor flock bergänder flyger över öppet vatten

En flock bergänder på väg. Mellan 10 och 15 procent av det nordväst-europeiska beståndet av bergand övervintrar numera i Sverige. Foto: Kjell Larsson.

Färre bergänder i Europa

Inventeringar i övervintringsområdet visar att det nordväst-europeiska beståndet av bergand har minskat med ungefär 38 procent från slutet av 1980-talet till år 2018. I Nederländerna var minskningen kraftig, i Danmark var läget stabilt, och i Tyskland, Polen och Sverige ökade antalet övervintrande bergänder. Detta visar att samtidigt som beståndet minskat har berg­andens kärnområden under vintern skiftat norrut och österut. Det i särklass viktigaste övervintringsområdet i Sverige är vattnen längs Gotlands östra kust. Mellan 10 och 15 procent av det nordväst-europeisk­a beståndet av bergand övervintrar numer­a i Sverige.

Tonvis med vandrarmusslor

Den invasiva vandrarmusslan har sitt ursprung i området kring Svarta havet och Kaspiska havet. Vandrarmusslan är på flera sätt oönskad i våra vatten, men har visat sig vara viktig som föda för övervintrande bergänder. I lagunerna vid gränsen mellan Polen och Tyskland finns det gott om vandrarmusslor, och där lever bergänderna nästan uteslutande av dessa. De konsumerar cirka 5400 ton vandrarmussla varje vinter, vilket är cirka sex procent av den totala mängden vandrarmussl­a i området. Även i brackvattensområdet IJsselmeer i Nederländerna har vandrarmussla stått överst på menyn.

Bergänder som simmar i flock

På dagarna vilar övervintrande bergänder ofta i stora flockar, ibland bestående av flera tusen individer. Bergänder kan bilda såväl separata flockar som blandflockar med vigg. Området där de vilar på dagen kan ligga flera kilometer från den plats där de dyker efter musslor på natten. Foto: Kjell Larsson.

I övervintringsområdena längs den svenska kusten finns vad vi vet idag inga vandrarmusslor eftersom vattnets salthalt är högre där än i lagunerna i Polen och Tyskland och i IJsselmeer. I Sverige antas bergänderna under vintern iställe­t främst äta blåmusslor, östersjömusslor och sandmusslor samt ibland även snäckor och kräftdjur.

Under senare år har ytterligare en inva­siv mussla, kvaggamusslan, spridit sig i Europa och finns nu i IJsselmeer och i de polska lagunerna. Den konkurrerar med vandrarmusslan, och är en bidragand­e orsak till att vandrarmusslan minskat i IJsselmeer. Det i sin tur kan ha bidragit till att bergandens övervintringsområden förflyttat sig mot nordost.

Karta som visar utbredningen av bergand.

De viktigaste övervintringsområdena för bergand. Mörkare markeringar visar nuvarande kärnområden. På grund av förändrad födotillgång och varmare vintrar förväntas en större andel av beståndet i framtiden övervintra i svenska vatten. Källa: Marchowski et al. 2020.

Bifångst hotar berganden

Bifångst vid nätfiske, det vill säga att övervintrande bergänder fastnar i nät och drunknar, är ett stort problem i lagunern­a i södra Östersjön. Problemet har tidigar­e även varit omfattande i IJsselmeer. Bifångsterna i nordvästra Europa kan uppgå till hela 4000 individer per år – cirka två procent av det nordväst-europeiska beståndet. Om bifångstern­a fortsätter i samma omfattning förväntas beståndet minsk­a med närmare 40 procen­t unde­r de kommande 30 åren. I det viktigast­e övervintringsom­rådet i Sverige, längs Gotlands kuster, är bifångster däremot inte något problem eftersom nätfiske där är ovanligt på vintern.

Sverige får ett ökat ansvar

Den förändrade tillgången på föda i de södra delarna av övervintringsområdet, samt mindre is längs svenska kustområden på grund av klimatförändringar, komme­r sannolikt att leda till att betydligt fler berg­änder kommer att övervintra i svenska vatten. Skyddet av kustnära områden, exempelvis marina naturreservat, bör därför anpassas till övervintrande bergä­nder.

LÄS MER
Vetenskaplig artikel: The Importance of Non-Native Prey, the Zebra Mussel Dreissena polymorpha, for the Declining Greater Scaup Aythya marila: A Case Study at a Key European Staging and Wintering Site.

Vetenskaplig artikel: Effectiveness of the European Natura 2000 network to sustain a specialist wintering waterbird population in the face of climate change.
TEXT OCH KONTAKT
Kjell Larsson, Linnéuniversitetet.
kjell.larsson(snabel-a)lnu.se