Välkommen att skriva i Havsutsikt

Är du en marin forskare? Är du intresserad av att föra ut din forskning till en bredare målgrupp? Då kanske du vill skriva i Havsutsikt! Redaktionen hjälper dig att göra artikeln läsvärd och tilltalande, och vi sprider den sedan både i den tryckta tidskriften och som webbartikel.
Vi välkomnar artiklar från alla olika ämnesområden, med marint fokus som den gemensamma nämnaren. Med sin breda publik och sitt goda renomme är Havsutsikt ett utmärkt forum för spridning av forskningsresultat. Välkommen att skriva, du också!

Ja, jag vill skriva!

Du är när som helst under året välkommen med förslag på artiklar. Skicka en kort beskrivning av vad du vill skriva om till havsutsikt@havet.nu. Det kan exempelvis vara en bred översikt av något ämnesområde, en beskrivning av ett fältarbete eller en artikel om din forskning. Om artikeln handlar om resultat från din forskning så måste forskningsresultaten vara publicerade, och länkar till referenser bifogas. Artiklar av ren debattkaraktär undviker vi, eftersom Havsutsikt endast kommer ut två gånger per år. Med en sådan låg frekvens på utgivningen blir det svårt att föra en debatt och låta olika åsikter komma till tals.

De två numren planläggs i januari varje år, och förslag som kommit in före 15 januari tas då med i diskussionen. I december skickar vi ut ett upprop till forskare vid svenska lärosäten, för att uppmärksamma möjligheten att skriva i Havsutsikt. Efter detta brukar vi få in en stor mängd artikelförslag. När utgivningsplanen är klar meddelar vi de forskare som skickat in förslag om de kommer att få skriva i årets nummer. Nummer 1 har manusstopp den 1 april, och nummer 2 den 1 oktober.

Vår ambition är att producera två omväxlande, innehållsrika och spännande nummer, som ger läsaren en god bild av var forskningen står idag.

Stor upplaga och bred målgrupp

Havsutsikt trycks i 12 000 exemplar och skickas direkt till ungefär 8 000 prenumeranter i hela landet. Vi skickar den också till olika museer och naturum.

Vår målgrupp är den intresserade allmänheten. Det kan vara båtfolk, fritidsfiskare och andra natur- och miljöintresserade. Tidskriften läses även av yrkesverksamma inom marina frågor på universitet, myndigheter och departement. En stor del av prenumeranterna är skolor, och vi har också ett samarbete med Utbudet, som samlar och sprider lektionsmaterial kostnadsfritt.

Som författare bör du skriva så att texten blir förståelig för en högstadieelev i årskurs nio.

Skriv din artikel så här

Färdiga artiklar brukar vara 2-4 sidor långa. Det motsvarar ungefär 6-10 tusen tecken inklusive blanksteg.

Artikeln ska ha en kort rubrik, en intresseväckande inledning (ingress) och brödtext med mellanrubriker. Fakta i texten får gärna brytas ut och läggas i separata faktarutor. Inled med det viktigaste och mest intressanta. Undvik fackuttryck och ingående metodbeskrivningar, lyft hellre fram spännande resultat eller konkreta exempel på vad forskningen förväntas leda till. Skriv bildtexter till bilderna så att de lockar läsaren att även börja läsa själva artikeln.

Två till tre bilder per artikel är oftast lagom. De måste vara högupplösta. Ange fotograf och skriv en bildtext. Om du inte har egna bilder så kan du lämna förslag på lämpliga motiv, så försöker vi i redaktionen att ordna önskemålen via bildbyrå. Figurer och tabeller bör undvikas. De är oftast för svåra. Alla bilder och illustrationer skickas separat. De ska inte infogas i textdokumentet.

Bifoga gärna tips och länkar till mer läsning. Både populärvetenskapliga och någon lämplig vetenskaplig publikation. De är framför allt användbara till webbpresentationen av din artikel.

Kontaktuppgifter till dig

Författaren presenteras i slutet av artikeln med namn, institutions- och universitetstillhörighet samt e-postadress. Dessa uppgifter finns med för att läsaren ska kunna kontakta den textansvarige för mer information. Om flera personer är inblandade i textförfattandet, kom överens om vem som ska stå för texten. Max två textansvariga kommer att presenteras.

Det beror på att det ur läsarnas perspektiv inte är så relevant att veta exakt vilka personer som varit inblandade i författande och bakomliggande studier. Det tar stor plats i det relativt begränsade utrymme vi har och tillför ingenting ur läsarperspektiv. Kontaktuppgifter till en person är ur den synvinkeln tillfyllest.

Istället kan vi ha med en faktaruta om projektet där man kan hänvisa till projektets eventuella webbsida för att hitta mer information, bland annat om alla medarbetare. Men då måste det vara en bra webbsida/plats.

Nära samarbete med egen redaktör

En av oss i redaktionen redigerar din artikel. Vi hjälper till att anpassa den till målgruppen samt till befintlig plats i det aktuella numret. Allt i nära samråd med dig som författare. Du får självklart alltid godkänna textens slutgiltiga utformning, och får tillfälle att se slutresultatet innan tidningen går till tryck.

Webbpublicering ingår

Alla artiklar publiceras också i webbtidskriften Havsutsikt, www.havet.nu/havsutsikt. Där finns de lätt tillgängliga och sökbara för överskådlig framtid. Lätt att länka till för dig, och där finns artiklarna även i pdf-format. Många prenumererar bara på webbversionen av Havsutsikt.

Om tidskriften

Havsutsikt är tidskriften för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskarna själva, och anpassade för en bred publik av redaktionen. Läs mer


Sök i arkivet