Det övergripande målet med svenskt havsmiljöarbete är att uppnå en god miljö, där havets resurser kan nyttjas uthålligt av oss människor. För att rätt förvaltningsåtgärder ska kunna genomföras behövs en noggrann beskrivning av miljötillståndet, liksom var störningar förekommer och deras orsaker. De miljömål som riksdagen beslutat om är ett viktigt redskap för att arbetet ska kunna genomföras strukturerat och effektivt. I detta avsnitt sammanfattas de viktigaste tillståndsbedömningarna under de miljömål som har relevans för havsmiljön. Avsnittet bygger primärt på resultaten som redovisas i rapporten, men även resultat från forskningslitteratur och andra rapporter har vägts in.