I Sverige har vattenmyndigheterna klassificerat kustvattnens status i enlighet med EUs vattendirektiv. Påverkade vattenförekomster ska nu återställas med hjälp av åtgärdsprogram, där det praktiska åtgärdsarbetet till stor del kommer att utföras på regional och lokal nivå. Några av havets miljöproblem kräver dock ett internationellt samarbete för att vi ska kunna nå betydande förbättringar. Där kommer det nu gällande marina direktivet att bli ett viktigt instrument för förvaltningen av öppet hav. Förutom internationella direktiv, arbetar vi i Sverige med våra miljömål, varav fem direkt berör havsmiljön. Här redovisas tillståndsbedömningen av svenska havsområden baserat på resultat från miljöövervakning och forskning, fördelat på respektive miljömål.