Kartläggning av strukturen hos en population ger kunskap om hur mycket individer rör sig mellan olika områden. Om en population är helt eller delvis isolerad från andra populationer kan de anpassa sig till den lokala miljön. I havet har många arter möjlighet att sprida sig över stora områden. Trots det uppvisar många arter genetiska skillnader mellan individer från närliggande områden. Kunskapen är viktig när beslut ska tas om att skydda hotade arter eller populationer. I avhandlingen har bland annat blåstång och kiselalger studerats.