I Östersjöregionen är övergödning ett stort hot mot vattenkvaliteten. Övergödningen orsakas av hur det omgivande samhället agerar, där en viktig aktör är jordbruket. Det bidrar i dag till höga koncentrationer av näring i sjöar, vattendrag och kustvatten, vilket orsakar övergödningen. Undersökningen visar att det krävs ekonomiska och organisatoriska resurser för att lokalt deltagande ska leda till genomförda åtgärder. De organisatoriska resurserna kan till exempel se till att pengar satsas där åtgärder gör mest nytta, men för att åstadkomma detta behövs oftast ledarskapsresurser. Det är också viktigt med tillräckliga incitament, kunskap och informationsspridning för att lantbrukare ska kunna besluta att bidra till en bättre vattenkvalitet. Att det finns en tydlig målbild både för planerare och lantbrukare om processer for lokalt deltagande är också en faktor som spelar in, men även att andra aktörer som också bidrar till övergödningen tar sitt ansvar. Avhandlingen bygger på fallstudier i fyra avrinningsområden i Sverige med betydande övergödningsproblematik. Intervjuer, enkäter, observationer vid möten, officiella dokument, statistik och litteraturstudier användes för att samla data.