Fosforutsläpp till vatten år 2010. Delmål, åtgärder och styrmedel

Naturvårdsverket föreslår att delmålet "Ingen övergödning" ges följande lydelse: Fram till 2010 skall de svenska vattenburna utsläppen av fosfor från mänsklig verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvatten ha minskat med 20 procent från 1995 års nivå.