Hur effektivt tillgängliga resurser kan nyttjas i ett ekosystem bestäms både av födans kvantitet och kvalitet. Födans beskaffenhet påverkar hur den tas upp, och påverkar därmed konsumenternas kondition, predationstryck på bytespopulationer samt cirkulationen av näringsämnen i födovävar. Födokvaliteten påverkar konsumenternas prestationsförmåga genom dess direkta påverkan liksom av beteendemässiga och fysiologiska anpassningar till födomiljön. Huvudmålet för denna avhandling var att undersöka karaktären hos, och vidden av, dessa anpassningar hos konsumenter i planktonsamhället, samt att undersöka de resulterande konsekvenserna för konsumenters kondition och flödet av näringsämnen i ekosystemen. Resultaten har ökat vår förståelse för under vilka omständigheter och genom vilka mekanismer födokvaliteten påverkar konsumenters prestationsförmåga. De belyser vikten av att ta hänsyn till både direkt och indirekt påverkan på trofiska interaktioner.