Fiska efter hållbarhet: Mot en förändring av småskaligt fiske i sjögräsängar

Småskaligt fiske sysselsätter miljontals människor världen över. I många delar av världen har det dock blivit allt svårare att leva på småskaligt fiske, vilket hotar kustbefolkningars välmående och livsmedelsförsörjning. Förvaltningen av småskaligt fiske har i många fall varit otillräcklig och en bred förvaltningsplan rekommenderas för att uppnå en långsiktig och hållbar socialekologisk utveckling.

Målet med denna avhandling är att empiriskt utvärdera hur social-ekologiska aspekter av sjögräsassocierat småskaligt fiske i västra Indiska oceanen kan lyftas fram för att frambringa en omvandling, från det nuvarande nedgångna tillståndet till mer hållbara socialekologiska system som kan säkra människors framtida livsuppehälle. Den huvudsakliga metoden för datainsamling som användes var semi-strukturerade intervjuer med lokala fiskare.

En majoritet av fiskarna var positiva till att delta i övervakning och kontroller, och de flesta ansåg att de själva och deras samfund skulle tjäna mest på en sjögrässprecifik förvaltning. Dessa resultat betonar vikten av ett flerskaligt agerande: från lokal nivå till myndighets- och statlig nivå. De föreslagna åtgärderna innefattar utbildning och utbyte av ekologisk och vetenskaplig kunskap, regelverk för fiskeutrustning, att stärka lokala institutioner, ett aktivt deltagande hos fiskare i att leva efter och stärka rådande lagar och regler, samt en introduktion till lämpliga livsförsörjningsalternativ.