I Svenska Högarnas naturreservat i Stockholms län har försök gjorts att ta fram en naturvärdeskarta för de marina miljöerna. Kartan bygger på en summering av sannolikheter att det förekommer egenheter som ses som positiva utifrån ett naturvårdsperspektiv och sådana som ses som negativa. Metoden är förhållandevis billig, och skulle kunna fungera som ett underlag för naturvärdesbedömning och jämförelse av områden. I nuläget är detta mycket svårt eftersom det ännu inte finns några fullt fungerande riktlinjer för bedömning av vad som är värdefullt i våra marina miljöer.