Magnus Thorlacius har studerat hur individuella variationer inom den invasiva arten svartmunnad smörbult påverkar dess spridning och överlevnadsförmåga. Forskningen visar bland annat att när den svartmunnade smörbulten anländer till en ny miljö är den först stationär under en tid (så kallad ”lag phase”). Men redan 3-5 år efter att den fått fäste så börjar framför allt små asociala individer söka sig bort från kolonin för att hitta nya miljöer. Magnus har studerat fyra populationer av svartmunnad smörbult: två av Östersjöns äldsta och två nyetablerade. I de nyetablerade populationerna fanns en tydlig överrepresentation av asociala individer med hög aktivitet och hög benägenhet att ta risker. I de nybildade populationerna fann man en tydlig koppling mellan spridning och ett stort antal individer med hög aktivitetsnivå, medan man i de äldre populationerna inte har kunnat göra den kopplingen. I både de äldre och de nya populationerna kunde man däremot se att storväxta individer gav sig av i större utsträckning, vilket kanske kan förklaras av de reproduktivt aktiva hanarnas behov av att etablera revir. Den svartmunnade smörbulten anpassar sig till ökad täthet i populationen genom att utveckla ett aggressivare beteende och en högre stresstålighet.