Fakta om våra havsområden

Alla haven hänger ihop, men utgör ändå tydligt urskiljbara delområden. De präglas i första hand av temperatur och salthalt, men också av geologisk historia, djup, strömmar och näringstillstånd. I slutänden blir det så skilda ekosystem som artrika korallrev, mörka djuphavsbottnar och kalla polarhav.

Världens hav

På vår blå planet är över 70 procent av ytan täckt av hav, och nästan allt vatten är saltvatten. Alla hav och oceaner hänger ihop, men de är ändå väldigt olika till sin karaktär. Livet uppstod i havet och där finns fortfarande den ojämförligt största rikedomen av olika typer av djur- och växtgrupper som aldrig klarat att ta steget upp på land. Sjöstjärnor, guldalger, maneter och koralldjur är några exempel.

Svenska hav

Våra svenska hav är ganska kalla, och inte helt marina. Alla våra havsområden är mer eller mindre utsötade av de floder och älvar som rinner ut längs kusterna och strömmar vidare ut i Nordsjön och Atlanten.

Våra svenska havsområden hör till de tempererade haven, till skillnad från arktiska och tropiska hav. Vidare är de bräckta eller utsötade hav, eftersom salthalten inte någonstans kommer upp till oceaniska 35 promille. I det stora perspektivet kan man se hela havsområdet som en utsötad vik av Atlanten. Eller som en jättestor flodmynning.

Vad heter havsområdet?

Vi hör namnen på väderleksrapporterna, men vad menas egentligen med Bottniska viken? ...och hör Kattegatt till Östersjön? Det finns många olika sätt att dela in våra hav, och missförstånden är därför tyvärr många.

De havsområden som omger Sverige har enligt Svenskt Vattenarkiv (SMHI) följande namn:


  • Östersjön består av Bottniska viken, Finska viken, Rigabukten och Egentliga Östersjön.
  • Bottniska viken består av Bottenviken, Bottenhavet, norra Ålands hav och norra Skärgårdshavet. Norra Kvarken ligger på gränsen mellan Bottenhavet och Bottenviken. Halva Norra Kvarken tillhör alltså Bottenviken, och halva tillhör Bottenhavet.
  • Egentliga Östersjön består enligt Sveriges Nationalatlas av: Norra Östersjön, Centrala Östersjön, Södra Östersjön och Gdanskbukten. Enligt SMHI: södra Ålands Hav, södra Skärgårdshavet, södra Bälthavet, Arkonahavet, Bornholmshavet, östra Gotlandshavet, norra Gotlandshavet, västra Gotlandshavet, Rigabukten och Finska Viken.
  • Västerhavet består av Kattegatt och Skagerrak. Gränsen mellan Västerhavet och Östersjön går i Öresund, så att södra Öresund tillhör Östersjön, medan mellersta Öresund tillhör Västerhavet. Gränsen ligger alltså ungefär där Öresundsbron går och från Själland till Fyn och vidare över till Jylland.

Man kan hitta många olika varianter på hur havsområdena indelas. Helsingforskommissionen (HELCOM) räknar exempelvis in hela Kattegatt i Östersjöområdet. Gränserna för vattenmyndigheternas distrikt överensstämmer inte heller med SMHI:s havsområdesregister. I Sveriges Nationalatlas räknas hela Ålands Hav och Skärgårdshavet in i Bottniska viken.

Det går säkert att hitta ännu fler exempel på olika varianter på indelningar av våra havsområden. Numera hänvisar dock de flesta till SMHI:s havsområdesregister.

Bottniska viken

Bottniska viken är den innersta delen av det stora brackvattenhavet Östersjön. Precis som i övriga delar av Östersjön är vattnet i Bottniska viken bräckt, d.v.s en blandning av sött och salt vatten. Längst i norr är vattnet nästan sött, och starkt präglat av alla stora älvar som mynnar här. Ett mycket speciellt ekosystem blir följden.

Egentliga Östersjön

Havsområdet Egentliga Östersjön, mellan Åland och de danska sunden, präglas av sitt bräckta vatten och en permanent skiktad vattenmassa. Ytvatten och djupvatten blandas inte, och syrebrist är vanligt i djupa områden. Den låga salthalten innebär svårigheter för många organismer. De få arter som klarar att leva här utgör en unik blandning av saltvattens- och sötvattensarter.

Västerhavet

Havet runt den svenska västkusten brukar kallas Västerhavet, och består av Skagerrak och Kattegatt. Här är de mest marina, och därför artrikaste vattnen bland våra svenska hav.

Källor:

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur. Länkarna visar några källor, dessutom tillkommer Hav och kust. Sveriges Nationalatlas 1992.
Vid citering anges havet.nu som källa.