Bromerande flamskyddsmedel påverkar fisk. Våra hav, sjöar och floder innehåller föroreningar från industrier, hushåll, biltrafik, avrinning från åkrar, med mera. Två vanligt förekommande fettlösliga bromerade flamskyddsmedel, tetrabromobisfenol A (TBBPA) och hexabromocyklododekan (HBCDD) kan ge negativa effekter i fisk.