I avhandlingen behandlas hur ljus och näringsämnen kontrollerar och framförallt samverkar till att cyanobakterierna är så framgångsrika. Författaren försöker också att se om samverkan av ljus och näringsämnen har olika effekt på de dominerande arterna. Resultaten visar att om övergödningen tillsammans med uttunningen av ozonskiktet fortskrider, vilket forskarna förutspår, kommer cyanobakterierna och i synnerhet N. spumigena att gynnas.