Vattenlevande organismer exponeras för en mängd stressfaktorer under sin livstid. Den här avhandlingen handlar om hur en vanlig bottenlevande amfipod (Monoporeia affinis) påverkas av både biotiska och abiotiska stressfaktorer. Resultaten visar att vitmärlan är särskilt känslig för miljögifter och att både ökad temperatur och födotillgång påverkar artens reproduktionsförmåga. Den ökade temperaturen samverkar med föroreningsprodukter vilket visade sig leda till högre andel döda ägg och embryon. Andra gifter visade sig öka andelen djur som blev infekterade av en parasit. Dessa resultat visar att vitmärlan kan komma att påverkas negativt av den globala uppvärmningen.