Grundvattenssediment är ekologiskt mycket viktiga för ett brett spektrum av organismer och de har en hög biologisk aktivitet. Sedimenten påträffas ofta i närheten av människor och påverkas av flera antropogeniska aktiviteter som föroreningar och näringsämnen.