I den hittills största kartläggningen av dioxiner i ytsediment i Sverige hittades förhöjda halter i södra Bottenhavet, ett område där även halterna i strömming är höga. Förhöjda dioxinhalter i sediment återfinns även i andra områden med pågående eller nedlagd industriell eller urban aktivitet. Tydliga lokala skillnader finns också i föroreningssammansättningen, något som kan användas för att identifiera föroreningarnas ursprung.