Torskrens från yrkesfisket kastas normalt tillbaka i havet. Skulle man kunna minska havets halter av närsalter och dioxiner om renset istället togs iland? Svaret blev att effekter på övergödning skulle vara betydande, medan miljögiftsbelastningen endast skulle minska marginellt om fiskrenset togs om hand.