Kustzonerna spelar en central roll i jordens egen förmåga att binda koldioxid. Havet tar hand om omkring 55 procent av de kolutsläpp som ingår i "det gröna kolet", det vill säga kol som genom fotosyntesen förs bort och lagras i växter. Men kolet i havet – "det blåa kolet" – lagras i årtusenden, till skillnad från kolet i exempelvis regnskogar som endast lagras i tiotals till hundratals år. Den marina miljöns betydelse i klimatfrågan har varit kraftigt underskattad och måste därför omvärderas i klimat arbetet. Det menar författarna till denna FN-rapport. Särskilt betydelsefulla är kustzoner i form av mangroveområden, våtmarker vid saltvatten och sjögräs. Men dessa viktiga kustområden tillhör samtidigt de mest hotade.