Bottenlevande mikroskopiska samhällen utgörs av mikroalger, bakterier, ciliater och meiofauna (djur < 0.5 mm). De samhällen som studerats finner man på grunda (ca 0-1.5 m vattendjup) sedimentbottnar längs den svenska västkusten. Dessa mjukbottnar är ytterst viktiga uppväxtplatser för fisk och fiskföda. Mikroalgerna som lever på dessa bottnar kan i estuarier svara för mer än en tredjedel av den totala kol- och syreproduktionen (s k primärproduktion).Syftet med avhandlingen är att studera hur i första hand mikroalgsdelen av samhället hanterar dels låga ljusnivåer men framförallt hur de klarar av en ökad kortvågig ultraviolett strålning (UVB-strålning, 280-315 nm).