Fytoplankton är de viktigaste primärproducenterna i världens hav och utgör grunden i den marina näringskedjan. Det finns flera skäl till att man vill kunna förutse tillväxten av växtplankton. Man kanske vill göra en kolbudget för ett specifikt ekosystem, eller veta hur snabbt en giftig algblomning breder ut sig. Det är väldigt osäkert och svårt att beräkna algtillväxt och detta bygger till största delen på att man vet mycket lite om populationsekologin hos växtplanktonarter. Vi har bland annat funnit att en och samma växtplanktonart som ser exakt likadan ut i mikroskop, kan skilja sig väsentligt ifrån varandra. Skillnaden hos genetiskt differentierade populationer kan speglas i viktiga egenskaper som specifik tillväxthastighet, eller förmågan att anpassa sig till särskilda yttre miljöer.