Två av de största miljöproblemen i Östersjön är föroreningar och syrebrist, som båda utgör allvarliga miljöproblem för havets organismer. Trots detta är kunskaperna begränsade om hur bottenlevande djur i havet påverkas av den blandning av miljögifter de utsätts för, speciellt i kombination med syrebrist. Vitmärlan är ett bottenlevande kräftdjur som visat sig reagera på tydligt olika sätt beroende på vilka problem den utsatts för, något som är praktiskt eftersom man sällan vet hur miljöförhållanden har varit på olika djupbottnar. Arten används därför inom miljöövervakningen som indikatorart. Det övergripande syftet med den här avhandlingen var att undersöka mer i detalj på vilka sätt vitmärlan påverkades när den utsatts för olika typer av milögifter och/eller syrebrist. Både biomarkörer och reproduktionsvariabler studerades, och det visade sig att olika typer av skador kan kopplas till olika miljögifter och halter. Förorenat bottensediment och syrebrist förstör viktiga strukturer i celler såsom arvsmassa och cellmembran.