Bakterieplankton i Östersjön - påverkan av alloktont material och salthalt

Klimatförändringar förväntas öka tillrinningen av material från land via från floder till akvatiska ekosystem. Östersjön kommer att uppleva högre tillflöden från älvarna, och därmed högre mängder alloktont upplöst organiskt material (DOM), samt lägre salthalt till följd av utspädning. Alloktont DOM utgör ett potentiellt tillväxtsubstrat för mikroskopiska bakterieplankton och växtplankton. Syftet med avhandlingen är att att belysa den bakteriella bearbetningen av alloktont DOM och att utvärdera eventuella konsekvenser av ökad avrinning i de basala delarna av Östersjöns näringsväv. Resultat från fältstudier visar att tillskott av alloktont DOM från älvar främjar den heterotrofa bakterieproduktionen och påverkar bakteriesamhällets sammansättning i norra Östersjön. Resultat från ett experiment där bakterier flyttades från norra Östersjön till havsvatten från södra Östersjön och vice versa, visar att salthalten, liksom DOM sammansättningen, påverkar bakteriesamhällets sammansättning och deras enzymatiska aktivitet. Resultat från ekosystemmodellering visar att klimatförändringar sannolikt kommer att ge helt olika effekter i norra och södra Östersjön. I söder, med högre temperatur och höga halter av näringsämnen, kommer cyanobakterieblomningar att öka och de syrefria eller syrefattiga områdena kommer att expandera. I norr, med ökad tillförsel av alloktont DOM från älvarna, främjas sannolikt produktionen av bakterieplankton, medan primärproduktionen av växtplankton kommer att hämmas på grund av sämre ljusgenomsläpp i vattnet.