De rika kunskaper som yrkesfiskare har om lokala ekosystem är ett resultat av den nära relation fiskesamhällen i generationer haft med sina naturliga miljöer. Detta förhållande utvecklar starka känslomässiga anknytningar till den fysiska och sociala platsen. Denna avhandling undersöker ekologiska kunskaper bland småskaliga yrkesfiskare som lever och arbetar i Vättern och i Blekinge skärgård. Särskilt var kunskapen kommer ifrån och hur den påverkas av skilda arbetsmetoder och olika typer av fiske. Syftet är att bättre förstå hur informella lärandeprocesser av komplexa ekosystem kan fungera, och därmed bidra till ökad kunskap om hållbar användning och förvaltning av naturresurser. Resultaten visar skillnader i yrkesfiskarnas sätt att förstå komplexitet i ekosystem. Skillnaderna förklaras av vilka arter som fiskas och i vilket sociokulturellt sammanhang, om det är en familjetradition eller som entreprenör, men också av vilka fiskestrategier som används. Kunskap genereras i en kontinuerlig process under arbetets gång och påverkas på ett komplicerat sätt av fiskarnas mer personliga relation till naturen. Slutligen hittas fler likheter än skillnader mellan yrkesfiskarnas kunskaper trots variationen i landskap, fiskarter, föreskrifter, system och förvaltningsstrategier, samt kulturella och sociala sammanhang.