Artificiell syresättning av Östersjöns djupbottnar genom syrepumpning

Två forskningsprojekt har undersökt möjligheterna att genom syrepumpning minska läckaget av fosfor från havsbottnar. Metoden innebär att syrerikt vatten från ytan pumpas ner till havsbottnar med låg syrehalt. När bottenvattnet blir syresatt kan fosfor bindas fast i sedimenten, vilket bidrar till att minska återcirkulationen av fosfor i ekosystemet.