mångfald

Biologisk mångfald handlar om naturens stora rikedom. Varje art har sin specifika roll och betydelse. Tillsammans bygger växterna och djuren upp ekosystemet de lever i. Ju mer varierad en livsmiljö är, desto större är mångfalden av växter och djur. Denna rikedom är viktig att bevara eftersom allting hör ihop i en stor och vacker väv. Alla pusselbitarna måste finnas på plats. Annars kan ekosystemet hamna i obalans eller i värsta fall helt kollapsa.

Artiklar

Nyheter

Rapporter

Avhandlingar