Avloppsrening under utveckling

När avloppsvatten når reningsverken innehåller det en mängd ämnen, partiklar och organismer som på olika sätt kan skada miljön. Det kan vara fråga om organiskt material, näringsämnen, bakterier, virus, parasiter, metaller och svårnedbrytbara organiska ämnen såsom läkemedel. Avloppsreningen står inför en stor utmaning.

Dagens reningsverk är mycket effektiva när det gäller att avskilja partiklar och rena bort kväve och fosfor, och mängderna organiskt material, partiklar, mikroorganismer, fosfor och kväve som släpps ut från reningsverken har minskat markant de senaste årtiondena. Moderna reningsverk klarar till exempel av att ta hand om 98 procent av allt fosfor i avloppsvatten, och många länder runt Östersjön har infört effektiv avloppsrening.