Den nordatlantiska rätvalen, även kallad nordkapare, blir vanligtvis 13-16 meter lång. För 20 år sedan fanns det knappt 300 individer kvar av den nordatlantiska rätvalen. Därefter ökade stammen till cirka 500 individer, varav 200 var mogna honor, vilket ingav hopp om att stammen var på väg att återhämta sig.

Sedan 2010 har dock antalet valar sjunkit till 450, varav antalet vuxna honor kan vara så få som ett 100-tal. Och bara under 2017 år har man fått rapporter om 17 döda valar. Därför har den amerikanska myndigheten National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) nu gått ut med en varning om att arten snart kan vara utrotad om inga skyddsåtgärder sätts in.

Två av de vanligaste dödsorsakerna är kollisioner med fartyg samt att de fastnar i fiskares redskap. Sedan 2009 har fiskeredskap stått för cirka 58 procent av dödsfallen, varav de flesta inträffar utanför den kanadensiska kusten, skriver SVD.

En nyligen publicerad forskningsrapport antyder att en orsak till den stigande dödssiffran kan vara att valarna blivit allt mer rörliga i jakt på föda, och därför oftare befinner sig utanför skyddade områden. En annan forskarstudie visar på kraftigt höjda värden av stresshormoner hos valar som fastnat i fiskeredskap. Även om valen sedan kommer loss påverkar det fortplantningsförmågan negativt, enligt forskarna.