Sälarna i Östersjön minskade under 1900-talet till nära utrotningens gräns, genom hård jakt och miljögifter som orsakade sterilitet. Sedan dess har sälarna återhämtat sig och blir långsamt allt fler. Även en annan stor fiskätare, skarven, har blivit mycket vanlig under de senaste decennierna. Det har gett upphov till en stundtals laddad debatt kring frågan om ifall fåglar, sälar och människor konkurrerar om fisken.

— Debatten baserades ofta på ogrundade antaganden, varför jag tog initiativ till en studie av hur det verkligen förhåller sig, säger professor Sture Hansson vid Stockholms universitet som lett studien.

Tillsammans med forskare från SLU och flera länder kring Östersjön har han sammanställt uppgifter om hur mycket fisk som fångas av säl, mink, utter, tumlare och sammantaget 21 olika fiskätande fåglar. Detta har jämförts med fångster från både yrkes- och fritidsfiske. Forskarna påpekar att det delvis är granska grova uppskattningar, men att det ändå kan understödja en mer faktabaserad diskussion.

De i särklass viktigaste fiskätande däggdjuren är sälarna. Även om dessa är bjässar jämfört med fåglarna, så är de senare många fler och fåglarna, framför allt skarven, äter tillsammans lika mycket fisk som sälarna. De verkar inte ha stora effekter på havsfisket av strömming, skarpsill och torsk, men däremot på många kustnära bestånd och arter. Människan fångar drygt tre gånger mer fisk än fåglar och sälar tillsammans.

— Resultaten från denna studie kan bidra till en ökad insikt om hur komplexa och varierade Östersjöns kustmiljöer är och hur förvaltning av fiskeresurser i dessa behöver hanteras ur ett lokalt perspektiv, menar Lena Kautsky som också deltagit i studien.