Genom BONUS - Baltic Organisations' Network for Funding Science - driver ländernas forskningsfinansiärer gemensamt ett långvarigt forskningsprogram om Östersjöns unika och känsliga ekosystem och regionens utvecklingsmöjligheter. Sammanlagt engageras cirka 1500 forskare i pågående BONUS-projekt.

- BONUS främjar forskning över gränserna och det i sin tur leder till en ökad kvalitet i forskningen. Östersjöforskning håller generellt en högre kvalitet än annan marin forskning. Det gäller speciellt den forskning som utförts inom BONUS-programmet, säger Pauline Snoeijs Leijonmalm, forskare vid Stockholms universitet och en av de som har utvärderat forskningen.

I samband med jubileet lanseras också 12 nya projekt i delprogrammet "Blue Baltic" som ska pågå mellan åren 2017 till 2020.