Det är SGU, som på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram detaljerade kartunderlag för områdesskydd och havsplanering. Kartläggningen utförs med hjälp av SGUs specialutrustade undersökningsfartyg Ocean Surveyor. Intressena för Hoburgs bank är flera. Det finns anspråk på riksintresse för bland annat sjöfart, fiske, försvar och vindkraft. Den omfattande fartygstrafiken kan medföra negativa effekter på Natura 2000-området som störande av fågelliv, oljeutsläpp och bottenerosion. Av den orsaken höjs nu flera röster för att exempelvis leda om fartygstrafiken från Hoburgs bank. "Hoburgs bank har en extremt vågpåverkad och instabil bottentyp med stora musselbankar som är unika i östersjön och har stora naturvärden", säger Gustav Kågesten, maringeolog på SGU, som under hösten befunnit sig ombord på Ocean Surveyor. "Det vimlar av liv där nere. Det för nästan tankarna till ett korallrev.