Det är forskare vid Stockholms universitet, Göteborgs universitet, SLU och universitet i Groningen, Nederländerna, som dragit slutsatsen att rovfiskar faktiskt kan motverka övergödningsproblem. Problemet de pekar på främst är förekomsten av trådalger. Forskarna har gått igenom över 50 studier i norra Atlanten, och har då kommit fram till att predation från krabbor och småfisk har lika stora effekter på algproduktionen som själva övergödningen. Det innebär att mindre rovfiskbestånd och övergödning bidrar till en ökad algproduktion på liknande sätt. Studien visar också att överfiske och övergödning förstärker varandra, mycket överfiske leder till mycket övergödning. En slutsats från studien blir att åtgärder som ökar mängden rovfiskar, och då alltså minskar förekomsten av småfisk, snabbt kan reducera mängden trådalger i ett område.