Försurning av havsvatten är jämte klimatförändringar en allvarlig konsekvens när förbränning av fossila bränslen frigör koldioxid i atmosfären. Detta reagerar med havsvattnet och bildar kolsyra, vilket orsakar dramatiska förändringar i havens ekosystem. Forskare tror sig nu ha hittat ytterligare en mekanism som bidrar till försurningen av Norra ishavet. "Våra mätningar påvisar mycket högre försurningsnivåer än vad tidigare förutspåtts av bland annat FN:s klimatpanel", säger örjan Gustafsson från Stockholms universitet. Forskargruppen menar att frisättning och nedbrytning av organiskt material från tinande permafrost gör att även avrinningen från floder nu kraftigt försurar havsvattnet. Detta kan få stor påverkan på de djur- och växtplankton som utgör grunden för ekosystemet, eftersom surt vatten gör det svårt för organismer att bilda skal.