De stora utmaningarna i havsmiljön är övergödning, samt miljögifter och delvis svaga fiskbestånd. Andra problem är marint skräp och främmande arter samt att känsliga livs- och kulturmiljöer påverkas eller förstörs genom fysisk påverkan. Bedömningen från ansvariga myndigheter är att målen inte kommer att nås till år 2020 med beslutade eller planerade styrmedel. En del hoppingivande processer är dock på plats och kan möjligen förändra scenen framöver. Havsförvaltningens åtgärdsprogram för havsmiljön är beslutat och även vattenförvaltningens nya åtgärdsprogram har beslutas och genomförs nu. Genomförandet av den nya gemensamma fiskeripolitiken, med en ekosystemansats, förbättrar möjligheterna för ett långsiktigt hållbart fiske. Den nya havsplaneringsförordningen är central för ett hållbart nyttjande av havsområden, genom de kommande havsplanerna.