Runt öland och Gotland finns många marina natur- och kulturvärden. Här finns viktiga områden för sjöfågel och tumlare, och fiskebankar rika på fisk. Länsstyrelserna i Kalmar och på Gotland tillsammans med Sjöfartshögskolan ska ta fram underlag som kan användas i arbetet med marint områdesskydd och havsplanering, samt tydliggöra områden där konflikter mellan olika intressen behöver belysas.