Sveriges 16 miljömål har utvärderats. Myndigheterna bedömer att bara två miljökvalitets­mål kommer att nås till målåret 2020. En grundläggande orsak är att miljö väger för lätt i avvägningar mot andra intressen. Dock finns positiva trender för flera mål och delmål. Dock inte för något av dem som direkt berör havet. "Målet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön."