Den marina forskningen och miljövården är i fara. Det befarar Havs- och vattenmyndigheten eftersom fartyg saknas för det marina forsknings- och miljöarbetet till havs.