De båtuppställningsplatser där fritidsbåtar vårrustas är fulla av giftiga ämnen, enligt en forskarrapport. Koppar, zink, bly, kvicksilver, och tennföreningen tributyltenn, förkortad TBT, fanns i höga och hälsovådliga halter.