En konsekvens av en högre halt av koldioxid i atmosfären är att havsvattnet blir surare. En forskargrupp i Tyskland har nu visat att fisk, i det här fallet torsk, påverkas negativt av en lägre pH i vattnet.