Naturvårdsverket bedömer att över 400 000 avlopp i Sverige inte lever upp till miljökraven. Dåliga avlopp innebär att stora mängder kväve och fosfor läcker ut i grundvattnet, sjöar och vattendrag. Dessa utsläpp bidrar till övergödningen i östersjön. Det är i äldre hus och framförallt sommarstugor som problemen är som störst.