En forskargrupp från Chalmers har utvecklat apparatur för att från luften mäta halter av svavel och kväveoxider i fartygens utsläpp.