Rapporten innehåller en kortfattad översikt över beståndets ekologi, status och utbredning och ger förslag på metoder och ansatser, som ett led i arbetet med att förbättra beståndets status och utöka kunskapen om harren i Östersjön. Det finns på många områden otillräcklig kunskap om harrbestånden i havet. Den samlade bilden är dock att harrens utbredningsområde och täthet minskat avsevärt under de senaste hundra åren. Kraftigast tycks minskningen vara på den finska sidan av Bottniska viken och söder om norra Kvarken på den svenska sidan.