I rapporten redovisas resultaten från undersökningarna i det biologiska recipientkontrollprogrammet för Forsmarks kärnkraftverk under 2016. Intag och utsläpp av kylvatten kan påverka förekomst, tillväxt, beteende, produktivitet och artsammansättning för olika organismer i närområdet. SLU, institutionen för akvatiska resurser, genomför biologisk kontroll i Biotestsjön (invallad sjö och utsläppsområde för kylvatten) samt i närliggande kustområdet utanför Forsmarks kärnkraftverk och presenterar årligen resultaten från undersökningarna.