Skriften tar fasta på Östersjöns fyra viktigaste utmaningar: få till stånd ett hållbart fiske, minska övergödningen, begränsa utsläppen av farliga ämnen och skydda de marina ekosystemen. Varje del avslutas med konkreta rekommendationer om angelägna åtgärder till beslutsfattare på nationell, regional och EU-nivå utifrån olika aktuella politiska processer.