Under de senaste decennierna har stora resurser satsats på att anlägga nya eller restaurera utdikade våtmarker. Många gånger med det uttalade syftet att rena bort näringsämnena kväve och fosfor, och därmed minska övergödningen av våra sjöar och hav. Men hur bra fungerar våtmarkerna egentligen? Nu har Mistras råd för evidensbaserad miljövård, EviEM, gjort en systematisk utvärdering för att ta reda på det. Resultaten visar att de generellt fungerar ganska bra. I genomsnitt är mängderna kväve och fosfor ungefär 40 procent lägre i det vatten som lämnar våtmarkerna jämfört med det tillrinnande vattnet. Dock skillnaderna mellan olika våtmarker mycket stora.