I denna rapport sammanställs en inventering av fiskyngel som gjordes av Upplandsstiftelsen i Björns skärgård under augusti 2015. Sammanfattningsvis kan konstateras att Björns skärgård sannolikt inte är ett viktigt område för lek och uppväxt av varmvattengynnade arter såsom abborre, gädda och cyprinider. Björns skärgård, som är belägen längst norrut på Hållnäshalvön i Uppsala län består av sex större öar och en mängd småskär, klippor och moränryggar. Bottnarna är grunda och fågellivet är rikt. Området bedöms ha höga värden för friluftslivet tack vare den ostörda skärgårdsmiljön med storslagen havsutsikt. Upplandsstiftelsen och Tierps kommun samarbetar för att ta fram en skötselplan för det planerade reservatet. För att göra detta krävs inventeringar av både land- och vattenmiljön. Den framtagna skötselplanen kommer sedan att användas vid bildandet av det kommunala reservatet Björns skärgård.