Marina makroalger (som t.ex. tång, kelp eller rödslick) utgör grunden i ett av de mest produktiva ekosystemen på jorden, grunda vegetationsklädda klippbottnar. Introduktion av arter till nya regioner kan orsaka stora förändringar. I denna avhandling har Josefin undersökt hur främmande makroalger påverkar ekosystemfunktioner såsom produktivitet och nedbrytning, och studerat hur samspelet med inhemska växter och djur kan påverka hur framgångsrik en främmande makroalg blir. De relativt nya rödalgerna japanplym (Heterosiphonia japonica) och japantofs (Bonnemaisonia hamifera) samt brunalgen ishavstång (Fucus evanescens) studerades på lab och i fält på svenska västkusten. Sammantaget visas att de undersökta arterna skiljer sig markant i hur de påverkar ekosystemfunktioner. Kunskap om vilka egenskaper som är vanliga bland framgångsrika främmande arter och hur dessa egenskaper är länkade till olika typer av effekter kan hjälpa oss att få en bättre förståelse för invasionseffekter i marin miljö. Avhandlingen visar även att konkurrens från inhemska arter kan ha en viktig begränsande inverkan på invasionsframgång för främmande makroalger.