I denna rapport sammanfattas rödlistningsresultatet utifrån olika livsmiljöer. Här beskrivs i övergripande termer tillstånd, hot och åtgärder för bland annat havsstränder och havsmiljöer. Sveriges mångformiga kust − med sand-, grus- och klippstränder, dyner och strandängar – hyser drygt 270 rödlistade arter för vilka havsstränderna är viktiga livsmiljöer. I havsmiljöer lever 318 av de arter som står upptagna på 2015 års rödlista. Flertalet utgörs av ryggradslösa djur som t.ex. blötdjur och kräftdjur, men även alger, fiskar, fåglar, kärlväxter och däggdjur finns med på listan. Arterna finns i både grunda kustområden och djuphavsmiljöer. De främsta hoten mot havsmiljön är fiske, främst bottentrålning, samt övergödning. Åtgärder vidtas, men i dagsläget är de otillräckliga. Det saknas också kunskap om havets arter och deras livsmiljöer.