Vilka halter av olika miljöstörande ämnen förekommer i fisk på olika avstånd från Stockholm? Ökar eller minskar halterna över tid? Finns det ett samband mellan föroreningshalter och fiskens hälsotillstånd? Överskrids miljökvalitetsnormer eller gränsvärden för saluföring? Det var några av de frågor som ställdes i början av 2013 inför denna kartläggning av föroreningssituationen i abborre från vattnen runt Stockholm.