Spår av bekämpningsmedel finns hos många av oss, Rapporten samlar resultat från den svenska övervakningen av miljögifter som mäter halter och påverkan av miljöfarliga ämnen i Sverige. Rapporten presenterar olika typer av ämnen och vilka risker de kan innebära för människa och miljö, exempelvis perfluorerade ämnen, bromerade ämnen och tungmetaller. Rapporten berättar bland annat om rester av bekämpningsmedel i vatten och i urin från människor, miljögifter i maten och spridningen av PCB och bromerade flamskyddsmedel samt hur TBT från båtbottenfärger påverkar livet i våra hav.